Adatvédelem

KEDVES VÁSÁRLÓINK!

Mivel termékeink webáruházunkban is megrendelhetők és vásárlóink megrendelésének teljesítéséhez elengedhetetlen a személyes adatok megadása, mert ezek nélkül az online vásárlási szerződés nem köthető meg, szükséges az Adatkezelési Szabályzat elfogadása.

Az adatkezelés jogalapja a vásárlási szerződés teljesítése.

A rendelés során megadott személyes adatokat az online áruház szolgáltatást biztosító, szerződéses partnereink is kezelhetik, így például a termékünk házhoz szállítását végző cégnek is szüksége van a szolgáltatás teljesítéséhez elengedhetetlen adatokra. Vásárlóink személyes adatait a megrendelés teljesítéséhez szükséges ideig, valamint ezen túl is annyi ideig kezeljük, amely idő a megrendeléssel kapcsolatos igények (pl. szavatossági és jótállási igények stb.) teljesítéséhez szükséges, illetőleg ennél tovább, ha ezt jogszabály (pl. számviteli vagy adótörvény stb.) írja elő.

A személyes adatokat szerződéses partnereink (pl. szállítás) számára is elérhetővé kell tegyük, amennyiben az igény rendezéséhez erre szükség van. A személyes adatokat legfeljebb 5 évig őrizzük meg általános panasz vagy a Panaszkönyvben szereplő panasz esetén, garanciális igény benyújtása esetén pedig legfeljebb 3 évig.

Ha számla kiállítására is sor kerül, akkor a megőrzés ideje 8 év.

Vásárlóink személyes adatait a szerződés teljesítéséhez szükséges ideig, valamint ezen túl is annyi ideig kezeljük, hogy teljesíthessük a szerződéssel kapcsolatos egyéb igényeket (pl. garanciális igény stb.) illetőleg ennél tovább, ha ezt jogszabály (pl. számviteli vagy adótörvény stb.) írja elő.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen dokumentum tartalmazza a Földijó-Gasztro Kft. (székhely: 1161 Budapest, József utca 92., cégjegyzékszám: 01-09-919872 a továbbiakban: "Adatkezelő") tájékoztatását a www.vitezkurtos.hu weboldalon leadható termék és élelmiszer rendelés során megvalósuló adatkezeléssel kapcsolatban.

A tájékoztató az Európai Unió adatvédelmi rendelete (2016/679 EU Rendelet, a továbbiakban: Rendelet) alapján készült.

1. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA, ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Adatkezelési esetkör megjelölése

A www.vitezkurtos.hu oldalon leadott étel rendelés feldolgozása és kezelése.

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdése b) alapján szerződés teljesítése, valamint a vásárolt termékek számlázása tekintetében a Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pontja, az Adatkezelő reklám tevékenységéhez kapcsolódóan pedig a 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja a megrendelésének feldolgozása, teljesítése és a hozzá kapcsolódó ügyintézés, valamint a direkt marketing célú tájékoztatás az érintett érdeklődési körébe tartozó termékekkel kapcsolatos aktuális ajánlatainkról és legfrissebb híreinkről. Adatkezelés során profilalkotást végzünk abból a célból, hogy új termékeiről információt küldhessünk, vásárlási szokásait megismerhessük, melyhez Adatkezelő az Ön korábbi rendeléseit használja fel, vásárlásai időpontjait, gyakoriságát. Az ehhez kapcsolódó jogalap a Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f) pontja alapján fennálló jogos érdek.

A hozzájárulását azzal adja meg, hogy a rendelés elküldése előtt elfogadja a személyes adatai kezelését, és hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő személyes adatait a direkt marketing célból kezelje.

Kezelt adatok köre

Az regisztrációhoz kötelező megadni:

- nevet,
- telefonszámot,
- email címet,
- szállítási cím (irányítószám, település, utca, házszám, kaputelefon)

A kötelezően megadandó adatok kezelése elengedhetetlen az rendelés feldolgozásához és a rendelés kezeléshez szükséges kapcsolattartáshoz.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat felhasználói fiók meglétének időtartamáig őrizzük meg, valamint az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig, azzal, hogy az Adatkezelő a jogszabályokban meghatározott ideig köteles pl. számviteli adatokat megőrizni.

Adatfeldolgozás

Adatkezelő az Ön http://www.vitezkurtos.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra jogosult az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff/

A termékek kiszállítása érdekében Adatkezelő a személyes adatait a vele csomagküldésre megbízási jogviszonyban álló személyek részére továbbítja.

Adatkezelő az adatokat az informatikai kiszolgálást biztosító gazdasági társaság, valamint a számlázás miatt könyvelési és adminisztratív szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság részére biztosítja.

2. AZ ÖN JOGAI AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

– személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
– helyesbítéshez való jog
– adatkezelés korlátozása
– törléshez való jog
– tiltakozáshoz való jog
– hordozhatósághoz való jog

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő e-mail fiókjában elérhető lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő. Panaszát az info@vitezkurtos.hu keresztül elektronikusan teheti meg.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

– a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és

– a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:

  • az adatkezelés céljai;
  • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriájáról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (jelenleg nem alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

– Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
– az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
– Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.
Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
– Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
– a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
– a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
– a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Adatkezelő az adatokat xml, JSON, vagy csv formátumban más adatkezelő számára továbbítsa. Nem hozunk a személyére vonatkozóan olyan döntést, mely kizárólag az Ön személyes adatának automatizált kezelésén alapul és jogi hatállyal bír vagy hasonlóan jelentősen hatna Önre.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt.

3. ADATBIZTONSÁG

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket adatfeldolgozóinkkal szemben is érvényesítjük.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

– a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
– azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
– hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja
– a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
– arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
– az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.


Vitéz Kürtős Cookie Szabályzat

Mi a cookie fájl?

A cookie egy kis fájl, ami akkor jön létre, amikor Ön meglátogat egy weboldalt. A cookie-k célja a weboldalak felhasználói élményének javítása A VITÉZ KÜRTŐS természetesen tiszteletben tartja az Ön személyes adatainak védelmét. Ezért nagyon szívesen megosztjuk Önnel, hogy milyen típusú cookie-kat használunk, és azt is, hogy miként akadályozhatja meg azt, hogy a cookie a számítógépén mentésre kerüljön, és ez milyen következményekkel jár az Ön számára, mint a weboldal felhasználója. A cookie-kat legfőképpen a szerverek vagy az adott weboldalak üzemeltetői továbbá az adott weboldalakon használt reklámrendszerek üzemeltetői dolgozzák fel. A cookie-kat a felhasználásukhoz szükséges ideig dolgozzák fel, azonban ennek maximuma a cookie keletkezésétől számított 1 év.

Oldalainkon a cookie-k négy típusát használjuk:

1. Feltétlenül szükséges cookie-k

Ezek a cookie fájlok feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy Ön böngészni tudja a weboldalt és használhassa az oldal speciális funkcióit, mint például a weboldalak biztonságos részéhez való hozzáférés. Lehetővé teszik például a bevásárlókosár használatát vagy a megrendelés állapotának ellenőrzését. Az állandó cookie-kat általában nem használják ebben a kategóriában, hacsak nem valóban szükségesek.

2. Funkcionális cookie-k

Ezek a cookie fájlok információkat gyűjtenek a felhasználó viselkedéséről. Lehetővé teszik például a bejelentkezési adatok megjegyzését, az adatok biztonságának biztosítását valamint, hogy biztosíthassuk oldalaink megjelenésének következetességét. Ezek a cookie-k a weboldal böngészésének befejezése után nem törlődnek ki.

3. Teljesítményt növelő cookie-k

A teljesítmény cookie-k információkat gyűjtenek arról, hogy Ön hogyan használja a weboldalakat. Ezeknek köszönhetően megérthetjük, hogy a látogatók hogyan használják weboldalainkat, majd ezt követően javíthatjuk oldalaink kinézetét, tartalmát és funkcióit.

4. Speciális, ún. targeting cookie-k

A reklám cookie-k lehetővé teszik a megosztást és a „Tetszik” jelölést. Továbbá információkat küldenek más internetes oldalak száma, hogy azok személyre szabhassák reklámjaikat az Ön érdeklődésének leginkább megfelelően.

A cookie-k beállítása

A webböngészők többsége támogatja a cookie-k kezelését. A böngésző beállítása során az egyes cookie-k manuálisan törölhetők, leállíthatók vagy teljes mértékben letilthatók. Megteheti azt, hogy csak bizonyos webhelyeken engedélyezi a cookie-kat. Oldalainkon egyszerűen és ingyenesen tilthatja le a cookie-k feldolgozását a böngészőjén keresztül. Ha a böngészőjében engedélyezi a cookie-k használatát, akkor feltételezzük, hogy elfogadja a szervereink és weboldalaink által alkalmazott szabványos cookie-k használatát..

További információk http://www.youronlinechoices.com/hu/

Analitikai eszközök

A reklámszolgáltatások keretében weboldalaink analitikai eszközöket használnak. Ezeknek köszönhetően reklámkampányokat valósíthatunk meg, értékelhetjük az ügyfeleink viselkedését, figyelhetjük és rögzíthetjük a mobilalkalmazások hibáit.

Salesforce

A Salesforce adatkezelő platformot arra használjuk, hogy weboldalunk és egyéb digitális felületeink használatáról gyűjtsünk adatokat. Ezen információk segítségével lehetőségünk nyílik online hirdetéseink célközönségét meghatározására. A célunk az, hogy a felhasználók számára releváns termékeket és szolgáltatásokat ajánljunk a lehető legoptimálisabb időpontban. Hirdetéseink közönségét érdeklődési kör (pl. konyhai termékeket keresők) vagy demográfiai adatok (pl. kor, nem, stb.) alapján határozzuk meg. Ha nem szeretnél személyre szabott hirdetéseket kapni, megtagadhatod a sütik (cookiek) használatát a Cookie-beállítások fül alatt.

Google Analytics

A weboldalainkon böngésző ügyfeleink viselkedésének ellenőrzésére szolgál. A felhasználót kizárólag a cookie-k alapján értékeljük. Semmilyen más adatot nem használunk fel, és ennek köszönhetően a felhasználó anonimitása biztosított. Az eszköz használatát korlátozhatja vagy letilthatja a „reklámok beállítása” menüpontban, itt: https://www.google.com/settings/ads A személyes adatok védelméről és a Google szerződési feltételekről itt olvashat: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/.

Facebook

A marketing on-line kommunikáció hatékonyságának mérésére és az on-line reklám hatékonyabb testreszabására szolgáló eszköz a facebookon. További információk: https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/

YOTTLY

Az ügyfeleink viselkedésének értékelésére és a marketing kampányok valamint hírlevelek automatizálására szolgáló eszköz.

Oracle BlueKai

Az on-line reklámok hatékonyabb testreszabására szolgáló eszköz. A reklám testreszabása kizárólag a cookie-k alapján történik, semmilyen más adatot nem használunk fel, és ennek köszönhetően a felhasználó anonimitása biztosított A személyes adatok védelmének alapelvei és a BlueKai cookie-k használatának letiltási lehetősége itt található https://www.bluekai.com/consumers.php

Byside.com – Chat

A weblátogatói célok elérésének támogatására szolgáló chat, ha az oldalak megtekintése során nem egyértelmű információk vagy kételyek merülnének fel.

Behtar – behaviour targeting tool

Az on-line reklámok hatékonyabb testreszabására szolgáló eszköz. A reklám testreszabása kizárólag a cookie-k alapján történik, semmilyen más adatot nem használunk fel, és ennek köszönhetően a felhasználó anonimitása biztosított.